Magie

In de overgrote meerderheid van alle sprookjes, legenden en sagen komt er tovenarij of magie aan te pas. In een gelijk opgaande manier wordt deze magie ten goede maar ook ten kwade gebruikt.  Magie kan van pas komen bij het bereiken van basisbehoeften zoals eten, liefde en een goede gezondheid Even goed worden er kwellingen en vloeken op iemand afgeroepen waardoor mens en dier in angst leven. Welke vorm van magie, of het nu witte magie ( positief) of zwarte magie (negatief) er wordt toegepast, steeds zullen planten en de natuur in het algemeen deel uit maken van de bezweringen of toverdranken.    

Geschiedenis

Bijgeloof

Bijgeloof behoort tot de magie en zijn rituelen, maar magie behoort slecht tot een deel van het bijgeloof. Dit kan worden opgesplitst in magisch-bijgekijf en religieus-bijgeloof.

Bronstijd (4000 bc -2800bc

De bronsperiode is de overgangsperiode tussen wat we noemen het archaïsch-magisch en het mythisch-magisch tijdperk. Archaisch kan je het best omschrijven als 'zoals in het begin, zoals vroeger' en mythisch als 'zoals in de verhalen'. Het is eigenlijk de omschakeling van het geloof in geesten naar het geloof in goden, van het eerbied naar sjamanen naar het ontzag voor priesteres, van de ruwheid van het steentijdperk naar de verafgoding van de zonnecultus. Omdat we in een tijdperk van transitie zitten is het te vroeg om te spreken dat met de bronstijd op het einde enkel religie heerste. Net zoals we op in de 20ste eeuw een mengeling hebben van religie en wetenschap zitten we on de bronsperiode met een allegaartje van magie en religie.

links : magisch bijgeloof

Als je graag mirakels wilt zien gebeuren, is het vooral belangrijk jouw ogen open te doen en te beseffen dat de wereld en het leven erbij al een magisch gebeuren vol mirakels is.

In tegenstelling tot de oertijd, waar rotstekeningen vooral een werkelijkheid van dieren, mensen en plaatsen voorstelden, zien we in de bronstijd ook rotstekeningen die het mythische, het onechte, dromen in kaart brachten. Dit betekent echter niet dat de rotstekeningen en gravures uit de oertijd niet magisch zijn, zo staan ze zeker bol van totemisme en animisme, maar is er geen enkele mythische of goddelijke gedachte. Het gaat dus in de oertijd eerder over de relatie tussen mens en dier, tussen jager en prooi, terwijl in de bronstijd de kunst eerder abstract, surrealistisch is. Deze overgangsfase wordt het proces van de vergeestelijking genoemd. De oorspronkelijke aanschouwelijkheid transformeert naar een bewustwording en het zogenaamd ontwaken van de mens. 

IJzertijdperk

Heden

In de late twintigste eeuw is er een nieuwe stroming ontstaan die zich weer meer en meer bezig houdt met het gebruik van wilde planten.. Er heerst een herstellende groei en bandversterkende strekking met de natuur. Echter gaat het hierbij vooral over de sierplanten en kruiden uit de tuin of de meest gekende onkruiden tijdens wildpluk en blijft het gebruik vooral beknopt en beperkt., zoals het bereiden van goudsbloemzalf of netelsoep. We kunnen dus helemaal niet spreken van een nieuwe rage waarbij magie her-opflakkert, en deze is vooral te wijten aan de matige kennis van wilde planten.   

Geografisch

Eens je beseft dat Magie echt zou kunnen zijn, wordt jij ook echt in de Magische wereld

Germanen

Uit de Germaanse tijd met de paganistische stammen zijn weinig schriftelijke getuigenissen bewaard gebleven en moeten we het vaak met de fantasie en interpretatie van de latere overheersers. De Merseburgse spreuken, die opgetekend zijn circa 950, zijn echter wel bewaard gebleven. Aan de hand van hun thema en betekenis wordt er wel van uit gegaan dat ze veel ouder zijn en zelfs teruggaan naar het oer-Germaans of Indo-Europees. 

Merseburgse spreuken

Dit zijn twee oud-Germaanse spreuken die genoemd zijn naar de Duitse stad Merseburg waar ze bewaard gebleven zijn. In de bibliotheek van de Domkapittel werden ze door Georg Waitz in 1841 ontdekt in een uit Fulda theoretisch manuscript uit de 10de eeuw. Belangrijk bij deze spreuken is wel dat ze gemaakt zijn om een situatie te verbeteren en niet bestaan uit vervloekingen waarbij men een andere partij probeert kwaad te doen. 

Bronnen : Literatuur 1

Spreuk 1
Bevrijding der gevangenen

Eens gingen de Idisen zitten,
gingen zitten hier en daar.
Sommigen hechten hechtenis,
sommigen hielden het leger op.
Sommigen plukten
rond ketenen.

Ontspring de hechtenisbanden,
ontspring de vijand.

Spreuk 2
Genezing van een paard

Fol en Wodan 
reden naar het bos,
daar verstuikte Balders veulen zijn voet

Toen zong Sintgunt tot hem,
de zus van Sunna.
Toen bezwoer hem Freya,
de zus van Wolla.
Toen zong Wodan tot hem,
zoals hij zo goed kon 

Zo de beenbreuk
Zo de bloedkwetsuur
Zo de ledemaatbreuk
Bot op bot
Bloed op bloed
Lid op ledematen
Als waren ze gelijmd

Spreuk 1 : Bevrijding der gevangenen

Deze eerste spreuk is een verlossingsspreuk, deze heeft op zich geen verband met genezing of planten, maar toont wel aan in welke mate zowel Kelten als Noren magie opriepen. Over de betekenis van Idisen is er twijfel, zo zou het kunnen gaan over de walkure, maar even goed over de Disen, dit zijn vruchtbaarheidsgodinnen uit de Noorse mythologie.

Spreuk 2 : Genezing van een paard

Over een aantal eigennamen of toewijzingen van namen is niet iedereen het over eens. Sommigen gaan er vanuit dat Fol/Pol het paard is van Balder en anderen vermoeden dan weer dat Balder eigenlijk gewoon naar God verwijst en het zodoende over het paard van Wodan/Odin gaat. Deze spreuk werd gebruikt bij het behandelen van beenbreuken. 

Samenvatting :

Op zich lijken deze spreuken weinig tot niets met natuur, planten of dieren te maken hebben, maar ze geven wel een zeer goed inzicht hoe magische spreuken opgebouwd worden en waar ze toe dienen.  Zo vertellen ze een verhaal over een gebeurtenis bij de goden en door de spreuk te herhalen die door de goden werd uitgesproken trachten men eenzelfde genezing of situatie bij de mens te bewerkstelligen. Er wordt dus een analogisch proces op gang gebracht, analogisch betekent zoveel als overeenkomstig, en van daaruit komt de term analogiemagie.

Kenmerken

Sympathie

In magie worden alle actoren en factoren via elkaar in verband gebracht. Er bestaan relaties tussen planten, dieren, mensen en zo verder. Deze verbindingen, relaties, al dan niet verborgen noemen we sympathie. In vele gevallen zijn er wel kenmerken of eigenschappen bij het individu die aangeven met welke andere ze in verband staan. Planten die een onaangename geur verspreiden staan in verband met de onderwereld, planten die vurig gekleurde bloemen staan dan weer in verband met vuur of bliksem. Vaak is het wel verwarrend omdat verbanden net een aantrekking tot elkaar kunnen hebben, maar even goed een afwering. De ene witte bloem kondigt de lente aan, terwijl de andere eerder een verlenging van de winter aankondigt. 

Sympathie wordt ook vaak gebruikt bij het overnemen van een kwaal en waarbij men dan een analogische verwerking mee doet. Wanneer iemand last heeft aan de ademhaling en men deze behandeld met longkruid, dan dacht men ook dat men de ziekte op dit longkruid kan overzetten. Vervolgens verbrandde men dan het longkruid waardoor de zieke overeenkomstig het proces geen last meer zal hebben.  

Symbolen

Magie past heilige en persoonlijke symbolen toe om spirituele betekenissen over te brengen. Deze symbolen bouwen een brug tussen de gewone wereld en de wereld van de goden, geesten en de ongekende krachten. 

 

Middel

Soorten

Analogiemagie

Hierbij wordt in het eerste deel van de spreuk een gebeurtenis vertelt waarbij een god, sjamaan of een ander ingewijd persoon iets abnormaals bovenmenselijk tot stand brengt. Om dit te kunnen doen heeft deze een middel nodig, zoals een spreuk. In het tweede deel van de door de mensen uitgesproken spreuk wordt dan de spreuk herhaald die de goden/sjamanen  gebruikt hebben. Een heel mooi voorbeeld hiervan zijn de Merseburgse spreuken.

OPBOUW :

Historiale :  Het eerste deel van de spreuk vertelt een gebeurtenis waarbij een god of sjamaan betrokken was.

Incantatio : Dit is de echte magische bezwering die deze heeft uitgesproken, vaak in de vorm van rijm of versregels.

Productieve magie

Deze soort magie zorgt ervoor dat een bepaald doel bereikt wordt, denk hierbij bijvoorbeeld aan liefdesmagie

Protectieve magie

Deze wordt gebruikt om iets of iemand te beschermen tegen ziektes, gevaren en rampen.

Bronnen

Literatuur

  1. Grimm (1842). "Über zwei entdeckte Gedichte aus der Zeit des deutschen Heidenthums"