Glyfosaat

Evolutie

1970

Door de firma Monsanto wordt Roundup op de markt gebracht, dit is een totaal herbicide met glyfosaat als werkzame stof

2015

In het openbaar groen is het algemeen gebruik van pesticiden verboden, waaronder dus ook het toepassen van producten met glyfosaat.

2017

 

2018

Glyfosaat is verboden voor particulier gebruik en is hierdoor niet meer terug te vinden in de vrije verkoop bij de tuinhandel.

2020

De hoge gezondheidsraad van België maakt zich ernstige zorgen over verschillende pesticiden, en in het bijzonder alle middelen met glyfosaat. Deze raad adviseert dan ook een vervroegd verbod op dit gebruiksproduct.

2022

Op 15 december vervalt normaal gezien de erkenning van glyfosaat binnen Europa

2023

In juni ontstaat er een coaltie van 46 organisaties die de verschillende Belgische regerigingen in een open brief oproepen tot een totaalverbod voor glyfosaat.  Het unieke hierbij is dat er hierbij niet alleen naar het leefmilieu gekeken wordt, maar ook naar de impact op de gezondheid en de landbouw. Zo worden de open brief mee ondertekend door UNICEF, BioForum en verschillende ziekenfondsen, maar ook Kom Op Tegen Kanker. Aangezien het nationaal pesticidenplan in de laatste fase zit, is het dringend tijd om de politiek te informeren en hun standpunten te kennen. De grote ongerustheid bij glyfosaat blijft de mogelijke langdurige blootstelling aan de giftige stof, en zolang hier geen zekerheid over is, dient het zogenaamde voorzorgsprincipe gehanteerd te worden. 

. In 2017, toen ook een verlenging op tafel lag, gaven meer dan 1 miljoen Europese burgers aan dat ze vóór een verbod op glyfosaat waren. Ook de toenmalige Belgische minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), stemde voor uitfasering van glyfosaat. Ondertussen werden de risico’s van de stof enkel duidelijker. Het gebruik werd voor Vlaamse burgers verboden in 2018, de Belgische Hoge Gezondheidsraad wees op de nood aan een “gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw van glyfosaat in het belang van de volksgezondheid” en Duitsland kondigde in haar laatste regeerakkoord een totaalverbod aan. 

Oranje Lente

Meer en meer zien we in het landschap dat de lente even oranje kan kleuren dan de herfst. De ironie hierbij is dat landbouwersvergoedingen krijgen om groenbemesters te zaaien om zo doende erosie en dergelijke tegen te gaan. Echter gaan deze groenbemesters niet meer door de koude verdwijnen en moeten ze bespoten worden om plaats te maken voor de teelten.  

Effecten op gezondheid

Volgens het International Agency for Research on Cancer is glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor wie het gebruikt en er aan blootstaat. 

Verbod

Voor particulieren en groendiensten werd het gebruik in 2019 verboden. Voor landbouwtoepassingen werd een uitstel op het verbod voor 5 jaar goedgekeurd.