Natura 2000

Het Natura 2000 netwerk is de centrale pijler waarop de doelstellingen van de Biodiversiteitstrategie binnen de EU moet gerealiseerd worden. Hiervoor gaan lidstaten natuurgebieden en waardevolle planten en dieren beschermen of waar nodig herstellen en ontwikkelen. Belangrijk hierbij is om natuur veel breder te bekijken en ook de focus te leggen binnen andere beleidsdomeinen zoals landbouw en Infrastructuur.  Lidstaten moeten voor alle sites een systeem van wettelijke bescherming uitwerken, waarna een Commissie er zal op toezien dat ze deze doelstelling waarmaken.  Tevens wordt er vanuit Natura 2000 ook actief ingezet op beheer. 
Natura 2000 beschermt niet alleen de biodiversiteit, maar door zich hierop toe te spitsen zien we op vele andere vlakken zoals wetenschap, onderwijs, toerisme en recreatie vele voordelen. Aan de hand van ecosysteemdiensten wordt de waarde van een netwerk in kaart gebracht en wordt de investering in natuur veel duidelijker in zijn kosten-baten analyse.

Geschiedenis

1979

De Europese lidstaten keuren de Vogelrichtlijn goed, waardoor ze zich om alle in het wild levende vogels in Europa te beschermen en beschermingszones af te bakenen om de leefgebieden in stand te houden.

1988

Vlaanderen wijst de eerste speciale beschermingszones zoals broed-pleister-en overwinteringsgebieden aan.

Ecosysteemdiensten

Dit zijn de bijdragen die een ecosysteem aanbiedt ten voordele van de mens zoals voordelen in economie. Ecosysteemdiensten worden ingedeeld in 3 categorieën.

  1. Regulerende diensten : Staan in relatie met de zuivering , regulering en het behoud van de lucht, het water, de bodem, de habitat en het klimaat zoals bijvoorbeeld de opslag van koolstof 
  2. Culturele diensten : Staan in relatie met alle menselijke culturele activiteiten binnen de natuur, zoals recreatie en toerisme
  3. Productiediensten : Dragen direct bij aan de productie van voeding, brandstof, vezels en drink-water

1992

Het Natura 2000-netwerk wordt opgestart als een instrument om de bedreigde plant-en diersoorten te beschermen. Met de Habitatrichtlijn wil Europa de biodiversiteit garanderen en de natuurlijke habitats in stand houden. 

GLB

De verwerking van Natura 2000 strekt zich ook door binnen andere beleidsdomeinen zoals Landbouw. Zo zien we in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een integratie van de biodiversiteit binnen het beheer van landbouwgebieden. 

1997

Vlaanderen keurt het Natuurdecreet goed, waardoor er een juridische basis bestaat voor het natuurbeleid in Vlaanderen

2001

In het Zweeds Goteborg wordt er erkend dat biodiversiteit van levensbelang is om de economie en de natuur te beschermen.  Er wordt afgesproken om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te houden.

2004

Natura 2000 is ook in Vlaanderen een feit, doordat de Europese Commissie de afbakening van enkele habitatrichtlijngebieden aanvaardt.

2009 

2012

Twintig jaar Natura 2000 resulteert in het feit dat 18 procent van het EU-landschap beschermd natuurgebied is.