Bestrijding

De bestrijding van  schadelijke dieren, ongewenste planten of ziekten moet steeds met een zo laag mogelijke impact op andere organismen of op het leefgebied gebeuren. Indien preventie niet geholpen heeft gaan we zeer selectief werken en trachten we de nawerking zo kort mogelijk te houden. Door een grote productkennis of ervaring met verschillende technieken gaat men zien dat zelfs met instelling name van deze twee eisen, we een zeer goede werking kunnen garanderen. 

Anderzijds moet men zichzelf er ook van kunnen overtuigen dat niet ieder zogenaamd ongewenst element direct dient verwijderd of geweerd te worden. Er is nood aan een attitudeverandering wanneer men zijn tuin wil beheren op een ecologische manier. Op het tijdstip dat een plant of dier in uw tuin terecht komt, maar hierbij of in de toekomst geen probleem vormt, kan men zich er soms beter bij neerleggen en de voordelen van deze, kan men later ontdekken en appreciëren. Ongekend is onbemind maar vaak ook ongewenst, en dit terwijl vele tuiniers met veel plezier het gebruik van wilde planten toepassen. Het beheerwerk van uw tuin mag zich nooit laten evolueren naar een beheerswerk, de tuin en de natuur daar buiten laten zich nu eenmaal graag mengen. 

Door gebruik van dieren bij de bestrijding van planten of andere dieren gaat men deze grazers of predatoren positief beïnvloeden. Sommige dieren kan men ook gaan aantrekken zodat deze andere dieren uit uw tuin gaan opnemen als voeding. Het plaatsen van nestkasten zal de aantastingen door bladluizen gevoelig doen verminderen en de aanwezigheid van Egels zal de hoeveelheid slakken doen slinken. 
Door een juiste planthoeveelheid te gebruiken of de correcte plantplaats in acht te nemen zal men preventief de opkomst van ongewenste planten kunnen voorkomen. 

Soorten

  • Mechanisch/manueel
  • Chemisch
  • Preventief
  • Natuurlijk

Pesticiden

Sinds lange tijd, halverwege de 20ste eeuw worden er op grote schaal pesticiden gebruikt om plagen te reduceren. Momenteel zijn steeds meer en meer mensen zich bewust voor de schadelijke effecten op korte termijn en op lange termijn. Het is ook algemeen bekend dat het resultaat vaak veel breder werkt dan de plaag waarvoor het pesticide werd aangewend.

Fungiciden

Uit labo-onderzoek bij ratten als proefdieren is gebleken dat de schimmeldoder vinclozolin niet alleen het gedrag van het proefdier beïnvloedt maar ook dat van latere generaties.  Het was al langer geweten dat dit fungicide een werking heeft op de hormonale werking maar nu is ook gebleken dat er in opeenvolgende generaties ook genen worden in-of uitgeschakeld.  De dieren van bijvoorbeeld de derde generatie waren veel angstiger dan de behandelde drachtige eerste generatie. 
Bron : EOS + Washington State University

Schadelijke effecten

  • vervuiling oppervlakte-bodemwater
  • breed effect 
  • langdurige inwerking en resten

Schadelijke effecten

Vervuiling oppervlakte-en bodemwater

Pesticiden hebben vaak een langdurig afbraakproces waardoor de invloed van het product een grotere impact heeft op het leefmilieu. De vervuiling kan gebeuren door het indringen in de bodem en vermenging met bodemwater, maar ook door drift tijdens de behandeling. Onder drift verstaan we het verspreiden van het product door wind of verkeerd toepassen van de bespuiting.  De vervuiling heeft verschillende gevolgen en niet alleen voor het leefmilieu, maar ook voor de mens.

  • duurdere technieken bij het zuiveren van water