Vliegend Hert

kenmerken
grootte man 8cm
kleur roodbruin
voeding vermolmd hout
extra man : kaken in de vorm van een gewei

Kenmerken

Kaken :
De mannetjeskevers hebben kaken in de vorm van een hertengewei., dat ze enkel en alleen gebruiken om rivalen te bevechten in de strijd om een vrouwtje.

Biotoop

Het vliegend hert leeft in bosrijke gebieden op hellingen, bosranden open vlakten, holle wegen maar ook in houtwallen. Door de voedingswijze van de larve moet er steeds vermolmd hout aanwezig zijn, maar dit kan bijvoorbeeld een treinbiels zijn die dienst doet aan een zandbak.

Voorkomen

In Vlaanderen komt het vliegend hert op verschillende plaatsen goed verspreid voor. Deze verspreiding is stabiel gebleven maar de echte populatie is zeker de laatste 20 jaar sterk achteruit gegaan.

Vooral het biotoopverlies, verstedelijking, en het verdwijnen van kleine landschapselementen (KLE) zoals houtwallen en bomenrijen. Ook het gebruik van tropische houtsoorten in plaats van houtbielzen die gebruikt worden op de spoorwegen.

Bescherming

Alle beschermingsmaatregelen specifiek voor het vliegend hert zijn voornamelijk gebaseerd op het verder aanwezig houden van dood hout, zowel staand, liggend als onder de grond. Bijkomend is het beschermen van kleine groene verbindingswegen (groene stapstenen) zoals houtkanten, holle wegen en bomenrijen belangrijk voor de genetische diversiteit en verspreiding.