Kamsalamander Wild

De kamsalamander is een grote, donkere salamander met gespikkelde zijflanken en een kenmerkende imposante kam. Het is de grootste watersalamander van onze streken en daardoor steeds een spectaculaire waarneming. 

Geschiedenis

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

De kamsalamander leeft in gebieden met kleine landschapselementen (KLE) zoals houtwallen, rietkragen en poelen. Het is vooral in deze poelen dat hij zich voortplant zolang ze een zonnige zachte oever hebben. Ze hebben voorkeur voor grote plassen met stilstaand water, naar kleinere poelen trekken ze minder.

Leefwijze

 De kamsalamander is de eerste soort die zijn winterverblijf verlaat en naar het water trekt.  Alle watersalamanders overwinteren op het land verscholen in de modder, steenpuin of in spelonken. In de lente planten zich allemaal voort in het water van poelen of natuurlijke vijvers. Hoewel de meeste salamandersoorten  in maart pas naar het water trekken, kan de kamsalamander bij zachter weer al in februari, of zelfs nog eerder, het water opzoeken. 

Voeding

Voortplanting

Voorkomen

De kamsalamander komt in gans Vlaanderen voor, maar de echte verspreiding is niet algemeen maar wel erg versnipperd. Dit betekent dat vele populaties klein en onstabiel zijn

Bedreiging

De nu reeds erg onstabiele populaties raken verder bedreigd doordat ze vanwege verder bouwwoede nog meer geïsoleerd geraken. Behalve dit hebben kamsalamanders met dezelfde bedreigingen te maken als alle andere amfibieën namelijk vermesting, verdroging en verzuring.

Bescherming