Griendbos

Een griend, vaak makkelijkheidshalve een wilgengriend genoemd, is een perceel waar wilgen op geplant zijn, die periodiek kort boven de grond worden afgezet. Dit beheer zorgt voor een zeer mooi mozaïeklandschap, waarbij de hoogtes steeds variëren.  

Geschiedenis

Grienden zijn cultuurhistorische bossen zeker in het begin van de 20ste eeuw zeer vaak voor kwamen. Nederland bezat rond 1920 een 14.000 hectare griendbos, terwijl er nu slechts 450 hectare overblijft. Ze zijn ook vooral zeer streekeigen gebonden en dat maakt ze zeer bijzonder en de bescherming waard. Halverwege de 19de eeuw begonnen er her en der boeren binnendijks op de lager gelegen gronden aan grindteelt.

Het rijshout van de wilgen werd gebruikt om de dijken te verstevigen en land te winnen. Hiervoor werden ze als matten verwerkt tot zinkstukken. Als beschoeiingen werd het hout ingezet om de erosie/afkalving van de kanalen tegen te gaan. In de duinen zijn we ze nog vaak terug komen als kering om de zandverstuiving te vermijden.

Standplaats

Grienden en dan zeker wilgengrienden zijn steeds op zeer natte stukken terug te vinden. Van oudsher zijn ze karakteristiek voor een rivieren en zoetwatergetijdenlandschap.

Door het hakhoutbeheer zijn grienden rijk aan ondergroei, maar vormen ze ook een biotoop voor eikvaren en mossen. Tevens herbergen ze vele vogels en insecten.

Grienden zorgen door hun afwisselend beheer voor een hoog-laagschakering in het landschap, de net gekapte stobben staan naast het één-tot driejarig hout en dit omgeven door nat grasland en hogere bomen als windvang

Beheer

Traditioneel wordt een griend elke drie tot vijf jaar afgezet, dit kan in fases en in blokken gebeuren. Mochten deze stoven niet tijdig worden afgezet, dan is het hout ook niet meer bruikbaar voor de traditionele doeleinden. Grienden die regelmatig worden teruggezet zijn ook veel vitaler en bevatten meer eiwit, waardoor verschillende dieren zoals insecten en reeën er door worden aangetrokken. Dit alles neemt niet dat het heel zwaar en intensief beheer is mede door de natte omstandigheden.  

Werken in de grienden is een echt takkenwerk

Soorten

Wilgen

Hierbij gaat het steeds om smalbladige wilgen die zeer intensief hakhoutbeheer goed aankunnen. Er worden verschillende soorten zoals amandelwilg, katwilg, schietwilg , bitterwilg en klonen en kruisingen hiervan. Deze werden steeds gemengd gebruikt om te voorkomen dat bij ziekte het gehele bestand zou aftakelen.